VOK NEUTRAL – Diurnal modern in Idiom Neutral, numr 5

VOK NEUTRAL numr 5 es sitempe intr dokumenti de grupi
pro Idiom Neutral e Posta_Mundi (ad YahooGroups).

Ekse kontenad:

– salutparoli da redaktator
– eks seri di voyaji in mund – istfoa Insuli Foroyar
– presentasion de lingu volapukatr Balta (lingu tert in seri, kel
  mi komensav anteriore)
– kuale sempre – kelk proverbi in Idiom Neutral

Mi preg pardon kausu kualitet mal de ist fotografad,
it es sole anunsi simpl. Diurnal integr es lektabl
in form de PDF.

Advertisements

“Skandal in Bohemia” (parti 28)

“Il es mortik,” kelk voki klamav.

“No, no, es vit in il!” otr klamav. “Ma il esero mortik ante ke on potes prendar il a hospital.”

“Il es garson brav, ” sert femin dikav. “Ili averio bors e hormetret de ist siniora, if il no averio sukursed. Ili esav grup de banditi, et multe rud. A! Il respir sitempe.”

“Il no potes yasiar su strad. Eske noi potes portar il in dom, siniora?”

“Serte. Portate il in salon. Es divan komfortos teloke. Ist via, if it plis!”

Lente e solemne il esav ported in Briony Lodge e posed in kamr prinsipal, durante ke mi spektav ankor prosedi da mie plas visinu fenestr. Lampi avav esed fulmined, ma fenestr-drapi no avav esed tired, tale ke mi potesav visar Holmes, kuande il posav se su divan. Mi no konos, eske il esav sised per skrupl in el moment pro rol, kel il ludav, ma mi konos, ke mi nokuande sentiav mi plu pudik di mi in mie vit, ka kuande mi visav femin bel, kontr kel mi konspirav, u gras e benevolentitet, mediu keli ila kurav vir lesed. E ye it eserio tradit leplu negr a Holmes, if mi tirerio mi retro da rol, ko kel il avav konfided mi. Mi asierav mie kord, e prendav fumbaston. Fakte, mi pensav, noi no les ila. Noi sole preveni ila, ke ila no les otr person.

Esperanto 1894

Un eks mie interesi grand esav sempre reform de Esperanto, fasied per sinior Zamenhof aut e presented in anu 1894. Komense mi shershav informasioni varios di reform famos de Esperanto in interret, ma ordinare mi potesav truvar sole artikli brev in Wikipedia u su pagini otr, ko un tekst – “Nostr Patr”. Ye in anu sitempik mi finie avav sukses kolektar omni artikli de L. Zamenhof di ist reform, ko diksionar plen. E talmaniere mi deveniav eksplorator avid de labor Zamenhofik konsernantu el proyekt. Ergo, mi av kreed retpagin dediked a Esperanto reformed eks anu 1894:

https://sites.google.com/site/esperanto1894/

Mi regulare grandifik kontenad de el pagin e  semtempe mi skrib raporti detalios di istkos in blog nov, kel mi av komensed:

http://esperanto1894.wordpress.com/

Esperanto 1894, kuale mi nom it, es  parti multe interesant de histori de Esperanto, et if Zamenhof fasiav el reformi sub influens de otr personi e fakte on finie no akseptav ili. Mi av intension fasiar ankor labor grand su retpagin e blog nov. Mi skrib mie retpagin e blog paralele in du lingui: Esperanto ofisik e Esperanto reformed (mediu literi dens).  Mi konos, ke eksist personi ko interes in ist reform, tekause mi invit omnihom a retpagin e blog di Esperanto 1894!

Published in: on September 22, 2010 at 2:50 am  Leave a Comment  
Tags: ,

“Skandal in Bohemia” (parti 27)

Holmes hastav in mediad de multitet de homi a protektar siniora; ma yuste nemediate po ke il avav atined ila, il eksklamav e kadav a suol, ko sanguin fluant libre a inferiore su sie fas.

Kuande il kadav, gardisti kursav a un direksion e domani a otr, durante ke grup de homi vested plu bene, keli avav spekted kombat sine partisipasion in it, pusav unotr a sukursar siniora e kurar vir lesed. Irene Adler, kuale mi komensero nomar ila, avav hasted a superiore su skal; ma ila standav ad somit ko sue tali superb refleksant su kontr lumi de hal, spektante retro a strad.

“Eske sinior kompasionabl es multe lesed?” ila interogav.

“Skandal in Bohemia” (parti 26)

“Ma it av dufoa esed rapined.”

“Pshau! Ili no konosav kuale shershar.”

“Ma kuale vo shershero?”

“Mi no shershero.”

“Ergo kekos?”

“Mi lasero ila monstrar a mi.”

“Ma ila refusero.”

“Ila no potesero. Ma mi audi rul-son de roti. It es sie karos. Sitempe efektua mie komandi multe presise.”

Kuande il parlav, brili de  flank-lumi de karos veniav da kurv de alé. It esav landau minim e agil, kel adproksimav se rulante, un eks viri inert ad angul hastav a anteriore a aperiar porta ko esper ganiar kupr-monet, ma esav ulne depused per otr inert, kel avav hasted a anteriore ko el sem intension. Kuerel feros komenseskav, kel esav pluifiked per du gardisti, keli prendav flanki ko un eks domani, e per tonsator-molinist, kel esav eguale ardoros ad otr flank. Bat esav fasied, e nemediate siniora, kela avav pasued da sue karos, esav in sentr de nod minim de viri rubeskavant e kombatant, keli batav unotr ferose ko lor puni e bastoni.

VOK NEUTRAL – Diurnal modern in Idiom Neutral, numr 4

Mi av ya kompletifiked preparasion de numr 4 de VOK NEUTRAL (yuli-august 2010). Siloke, kuale ordinare, mi present fotografad de pagin prim. Publikasion ofisial esero posidiurne, mi adyunktero it a seksion de dokumenti in grupi de Idiom Neutral e posta_Mundi (YahooGroups).

Ekse kontenad:

– salutparoli da redaktator
– tekst di urb Helsinki
– Charles Ezra Sprague – Volapükist famos
– lingu Spokil
– kelk proverbi

“Skandal in Bohemia” (parti 25)

“Vo vis,”  Holmes observav, kuande noi pasuav a ulteriore e a siteriore, anteriore de dom, “ist matrimoni simplifik plu volontare aferi. Fotografad deveni arm dupl-bordik sitempe. Fortuiti es tal, ke ila eserio tale deinklinant da fakt, ke it eserio vised per Sinior Godfrey Norton, kuale nostr klient es deinklinant da fakt, ke it venierio a okuli de sie prinsa.
Sitempe kuestion es tal: “Keloke noi potes truvar fotografad?”

“Keloke, verase?”

“It es leplu neprobabl, ke ila port it sempre ko su. It av granditet portretik. Tro grand a okultar it fasile in vest de femin. Ila konos, ke Reg es kapabl a preparar atak neekspekted e shershar sie plas. Du tal provi av ya esed fasied. Ergo noi potes suposar, ke ila no port it ko su.”

“Ergo keloke?”

“Sie banker u sie advokat. Eksist ist posiblitet dupl. Ma mi es inklined a no pensar di ist du posibliteti. Femini es nature sekretos, e ilai am fasiar sue aferi sekretik propr. Kekause ila deberio inmanuar it a kelkun otr? Ila poteserio konfidar sue kustodasion propr, ma ila no poteserio dikar, kual influens nedirekt e politikal poteserio esar adported a presar su negosiant. Ekstr it, memoria, ke ila avav resolved a usar it durantu kelk diurni. It deb esar plas, keloke ila potes metar sue manui su it. It deb esar sie dom propr.”

“Skandal in Bohemia” (parti 24)

Il disaparav in sue bedkamr e returnav po kelk minuti in karakter de kleran Nonkomformistik amabl e simpl. Sie shapó negr larg, sie pantalon sakatr, sie kravat blank, sie subrid simpatiik, e aspekt general de spekt e kuriositet benevolent esav tal, ke Sinior John Hare aut potesav avar egualesked. It esav no sole, ke Holmes kambiav sue kostum. Sie ekspresion, sie manier, sie anim aut semblav variar ko omni parti fresk, kel il akseptav. Sken perdav aktor fin, ipse kuale sient perdav resonator akut, kuande il deveniav spesialist in delikt. It esav hori seks e un kuart, kuande noi partav da Baker Street, e noi avav ankor nesesitet de des minuti usk hor kuande noi truvav noi aut in Alé Serpentinik. It esav ya obskur, e lampi esav yuste ilumined, kuande noi pasuav a ulteriore e a siteriore, anteriore de Briony Lodge, atendante veni de sie okupator. Dom esav yuste tal, kual mi avav imagined it da narasion presis de Sherlock Holmes, ma lokal semblav esar minu privat ka mi ekspektav. Totale kontre it, pro strad minim in visinitet trankuil, it esav notable animed. Esav grup de viri miserable vested, fumant e ridant in angul, esav tonsator-molinist ko sue rot, du gardatori amoros ko puera-nutriatora, e kelk viri yun bene-vested, keli ambulav a ulteriore e a siteriore ko sigari in sue boki.

“Skandal in Bohemia” (parti 23)

“E kekos posteriore?”

“Vo deb lasar elkos a mi. Mi av ya orded telkos, kel deb aveniar. Es sole un punkt, su kel mi deb instar. Vo no potes inmiksar vo, nedependante da omnikos, kel aveni. Eske vo komprend?”

 “Eske mi deb esar neutral?”

 “Fasiar nokos in omni kasu. Esero probable kelkun neagrablitet. No intra in it. It esero finied ko mi esant ported in dom. Kuatr u kuink minuti posteriore fenestr de sed-kamr esero aperied. Vo deb plasar vo aut proksimu el fenestr.” Vo deb spektar mi, kause mi esero visabl a vo.”

“Si”

“E kuande mi levero mie manu — tale — vo lansero in kamr telkos, kel mi donero a vo a lansar, e levero, in el sem temp, klam di fok. Eske vo seku mie pens?”

“Totale”

“It es nokos multe formidabl,” il dikav prendante rul long in form de sigar da sue vestsak. “It es fum-raket ordinar de hidrospesialist, ekiped mediu kuvrator ad omni fini, a fasiar it aut-lumant. Votr komision es restrikted a elkos. Kuande vo levero votr klam di fok, it esero sekued per grup gran de homi. Tetempe vo potes ambular a fini de strad, e mi veniero a vo po 10 minuti. Mi esper ke mi av eksprimed mi aut klare? ”

“Mi deb restar neutral, andar proksimu fenestr, spektar vo, e a signal inlansar ist obyekt, posteriore levar klam di fok e atendar vo ad angul de strad. ”

“Presise.”

 “Ergo vo potes totale konfidar mi.”

 “Elkos es ekselent. Mi pens, posible, ke it es kuasi temp, ke mi prepar mi aut pro rol nov, kel mi deb ludar.”

“Skandal in Bohemia” (parti 22)

“Ili es kekos?”

“Kelkun bifstek frigid e bokal de bir”, il respondav tintinante klok. “Mi av esed tro okuped a pensar di edad, e mi esero probable plu okuped ankor sivespre. Ad okasion, Doktor, mi avero nesesitet de votr kooperasion.”

“Mi sentiero delisi.”

“Eske vo no tim frangar leg?”

“Totale no.”

“Ni avar fortuit de arest?”

“No pro kaus bon”

“O, kaus es ekselent!”

“Ergo, mi serv a vo”

“Mi esav sert, ke mi potes konfidar vo.”

“Ma kekos vo desir?”

“Kuande Siniora Turner avero adported platil, mi eksplikero it a vo. Sitempe,” il dikav kuande il turnav se famele a platil simpl, kel nostr domera avav furned, “Mi deb diskutar it durante ke mi ed, kause mi av temp nemult. It es kuasi hor kuink.” Po du hori noi debero esar su sken de akt. Siniorina Irene, u Siniora, plu volontare, return da sue vehiklasion in hor sept. Noi deb esar ad Briony Lodge a okurar ila.”