“Skandal in Bohemia” (parti 35, ultim)

“Kual femin — o, kual femin!” Reg de Bohemia klamav,  kuande noi omni tri avav lekted ist letr. “Eske mi no dikav a vo kuale rapid e resolut ila esav?  Eske ila no eserio rega admirabl? Eske it no es afer regretand ke ila no esav su mie nivel?”

“Da elkos, ke mi av vised di siniora, ila verase sembl esar su nivel multe diferant  ka vostr Mayestet,” Holmes dikav frigide. “Mi preg pardon, ke mi no potesav adportar afer de vostr Mayestet a konklud plu suksesik.”

“Totale kontre, mie sinior kar,” Reg klamav, “nokos potesav esar plu suksesik.  Mi konos ke sie parol es neviolabl. Fotografad es sitempe tale sekur kuale if it eserio in fok.”

“Mi es yukund audiante, ke vostr Mayestet dik tale.”

“Mi av debt imens a vo. If it plis, dika a mi, kemaniere mi potes rekompensar it a vo. Ist anel …”  Il deglisav anel smaragdik serpentik da sue digit e tenav it su sue manu.

“Vostr Mayestet av sertkos ko valut ipse plu alt pro mi,” Holmes dikav.

“Vo deb sole dikar it.”

“Ist fotografad!”

Reg spektav il ko surpris. “Fotografad de Irene!” il klamav. “Serte, if vo desir it.”

“Mi mersi vostr Mayestet. Ergo es nokos plu a esar fasied in ist afer. Mi av estim desirar a vo matin multe bon.”

Il salutav mediu mov de sue kap, e, apo-rotante se sine observar manu, kel Reg avav ekstended a il, il apoandav in mie sosietet a sue kamri. E ekse tale skandal grand menasav afektar regnia de Bohemia, e tale desini leplu bon de Sinior Sherlock Holmes esav viktoried per esprit de femin. Il avav kustom mokar esprit de femini, ma mi no av audied il fasiar it po el afer.

E sempre kuande il parl di Irene Adler, u refer di sie fotografad, it es sempre sub titul estimed de FEMIN.

Advertisements

“Skandal in Bohemia” (parti 34)

“MIE SINIOR SHERLOCK HOLMES KAR,

Vo verase fasiav it bene. Vo surprisav mi komplete. Usk moment po alarm de fok,  mi no avav suspekt. Ma posteriore, kuande mi truvav kuale mi avav tradited mi aut, mi komensav pensar. Mi avav esed prekauted kontr vo ante mensi. On avav diked a mi, ke if Reg userio agent it eserio serte vo. E votr adres avav esed doned a mi. Ye, ko ist omnikos, vo lasav mi montrar, kekos vo voluav konosar. Ipse po ke mi deveniav miskonfidik, mi truvav istkos nefasil a pensar male di tal kleran kar, ansian e afabl. Ma, vo konos, mi aut esav eksersed in kualitet de aktora. Kostum maskulik es nokos nov a mi. Mi frekuente prend profit de libritet, kel it don. Mi ekspediav John, fiakrero, a spektar vo, kursav a superiore su skal, sumetav mie ambul-vesti,  kuale mi nom ili, e veniav a inferiore yuste kuande vo partav.

Bene, mi sekuav vo a votr porta, e tale asekurav mi, ke mi esav vere but de interes a Sinior Sherlock Holmes selebr. Posteriore mi, plu volontare neprudente, desirav a vo noktu bon, e vehiklav a Temple a visar mie marito.

Noi omni du pensav, ke remedi leplu bon esav fug, kuande noi es persekued per adverser tante formidabl; ergo vo truvero nid vaku kuande vo veniero posidiurne. Konsernantu fotografad,  votr klient potes esar trankil. Mi am e mi es amed per vir plu bon ka il.  Reg potes fasiar omnikos sine impedi da person, kel il av vulnered kruele.  Mi ten it sole a gardar mi aut sekure, e a preservar arm, kel sempre gardero mi kontr omni pasui, keli il poteserio fasiar in futur. Mi las fotografad, kel il poteserio voluar posesar; e mi rest, Sinior Sherlock Holmes kar,

Multe verase votr,
“IRENE NORTON, née ADLER.” 

“Skandal in Bohemia” (parti 33)

Mi dormav ad Baker Street in el noktu, e noi esav okuped in nostr pan baked e kaf matine kuande Reg de Bohemia hastav in kamr.

“Vo av it verase!” il klamav, sisante Sherlock Holmes ad omni du epoli e spektante avide in sie fas.

“No ankor.”

“Ma vo av esperi?”

“Mi av esperi.”

“Ergo, venia. Mi es totale nepasient a andar.”

“Noi deb avar fiakr.”

“No, mie fiakr atend.”

“Ergo elkos simplifikero aferi.” Noi desendav e partav ankorfoa a Briony Lodge.

“Irene Adler es marited,” Holmes observav.

“Marited! Kuande?”

“Presidiurne.”

“Ma a ki?”

“A advokat anglian nomed Norton.”

“Ma ila no poteserio amar il.”

“Mi es in esperi, ke ila am il.”

“E kekause in esperi?”

“Kause it depuserio da vostr Mayestet timor integr de molest futur.  If siniora am sue marito, ila no am vostr Mayestet. If ila no am vostr Mayestet, es noun reson kekause ila deberio miksar se in plan de vostr Mayestet.”

“It es ver. E obstine — Bene! Mi desir, ke ila avav esed ad mie stasion propr! Kuale bon rega ila averio esed!”  Il mergav in silensi atmosferik, kel no esav sesed usk ke noi proksimeskav a Alé Serpentinik.

Porta de Briony Lodge esav aperied, e femin ansian standav su gradi.  Ila spektav noi ko okul sarkasmik kuande noi depasuav da fiakr.

“Sinior Sherlock Holmes, mi kred?” ila dikav.

“Mi es Sinior Holmes,” mie kompan respondav, spektante ila ko spekt interogant e plu volontare surprised.

“Verase! Mie Siniora dikav a mi ke vo veniero probable.  Ila departav simatine ko sue marito mediu tren in hor 5:15 da Charing Cross a Kontinent.”

“Kekos!” Sherlock Holmes titubav a retro, blank in aflikt e surpris.
“Vo dik ke ila av parted da Anglia?”

“E nokuande returnero.”

“E paperi?” Reg interogav rauke. “Omnikos es perded.”

“Noi visero.” Il pusav visinu serva e hastav in salon,  sekued per Reg e mi aut. Mobili esav disiped sirka el lok in omni direksion,  ko planki demonted e kesti aperied, kuale if siniora avav shershed ili haste ante sue eks-glis.  Holmes hastav a klok-tirator, ruptav a retro klos-plank glisant minim, e, plonjante sue manu a interiore,  ekstirav fotografad e letr. Fotografad presentav Irene Adler aut in rob vesprik, letr esav superskribed a “Sherlock Holmes, Esq. A esar lased usk visit.”  Mie amik aperiav it ruptante e  noi omni tri lektav it yunkte. It avav dat de medinoktu anterior e aspektav temaniere:

“Skandal in Bohemia” (parti 32)

“E sitempe?” mi interogav.

“Nostr shershasion es praktike finied. Mi telefonero a Reg posidiurne, e ko vo, if vo volu andar ko noi. Noi esero gided in sed-kamr a atendar siniora, ma it es probabl, ke kuande ila veniero ila potesero truvar ni noi ni fotografad. It poteserio esar satisfaktasion a Sie Mayestet reganiar it mediu sue manui propr.”

“E kuande vo telefonero?”

“In hor okt matine. Ila no ankor levero se, ergo noi avero kamp klar. Ekstr it, noi deb esar rapid, kause ist matrimoni potes signifikar variasion komplet in sie vit e kustomi. Mi deb telegrafar a Reg sine mor.”

Noi atinav Baker Street e stopav ad porta. Il shershav klavi in sue vestsaki kuande kelkhom dikav pasante:
 
“Noktu bon, Sinior Sherlock Holmes.”

Esav kelk homi su pav in el temp, ma salut semblav veniar da yun grasil in mantel long, kel avav hasted visine.

“Mi av audied el vok anteriore,” Holmes dikav, spektante strad mate ilumined. “Sitempe, mi es kurios, ki a diabol elkos potesav esar.”

“Skandal in Bohemia” (parti 31)

“Kuale elkos sukursav vo?”

“It esav multe important. Kuande femin pens ke sie dom es in fok, sie instinkt es nemediate hastar a kos, de kel valor ila estim leplu multe. It es impuls perfekte fort, e mi av used profit de it plu multe ka unfoa. In kasu de skandal de Darlington-substituasion mi usav it, e et in afer de Kastel de Arnsworth. Femin marited kapt sue infant; femin nemarited kapt sue yuvel-kas. Sitempe it esav klar a mi, ke nostr siniora sidiurnik avav in dom nokos plu presios ka kos, kel noi shersh. Ila hasterio a asekurar it. Alarm de fok esav fasied admirable. Fum e klamasion esav sufisik a sukusar nervi eks asier. Ila reaktav bele. Fotografad es in alkovet dorsu plank glisant yuste superiore de klok-tirator dekstr. Ila esav la nemediate, e mi kaptav aspekt de it kuande ila semi-ekstirav it. Kuande mi klamav ke it esav alarm fals, ila deposav it, spektav a fumbaston, hastav da kamr, e mi no av vised ila da tetempe. Mi levav mi, e, fasiante mie ekskusi, eksglisav da dom. Mi hesitav, eske mi deberio provar asekurar nemediate fotografad; ma fiakrero avav intred, e kause il spektav mi atensionose it semblav plu sekur a atendar. Akselerasion nemult potes ruinar omnikos.”

“Skandal in Bohemia” (parti 30)

“Mi no desir fasiar misteri,” il dikav ridante. “Afer esav perfekte simpl. Vo, komprendable, visav ke omnihom in strad esav sukursator in komplot. Omni ili esav used pro vespr.”

“Mi divinav tante.”

“Plu tarde, kuande on komensav kuerel, mi avav nemulte tint humid e rub in mie manu, mi hastav a anteriore, kadav, batav mie fas mediu mie manu, e deveniav spektakl kompasionand. It es manier ansian.”

“Mi potesav sondar et elkos.”

“Posteriore ili portav mi a kamr. Ila debav avar mi teloke. Kekos otr ila potesav fasiar? E it esav sie salon, kel esav yuste kamr, kel mi suspektav. Posiblitet esav el kamr u sie dorm-kamr, e mi resolvav visar kel kamr it esav. Ili posav mi su divan, mi movav mi shershante aer, ili esav forsed aperiar fenestr, e vo avav votr fortuit.”

“Skandal in Bohemia” (parti 29)

Holmes avav sedesked su divan, e mi visav il movar se kuale hom, kel av nesesitet de aer. Serva hastav trans kamr e aperiav rapide fenestr. In el sem moment mi visav il levar sue manu e po signal mi lansav mie fumbaston in kamr ko klam “Fok!” Nemediate po ke parol esav eksteriore de mie bok, multitet integr de spektatori, siniori bene vested e siniori mal, kavalani, e servai  – klamav yunkte “Fok!”. Nubi dens de fum krispav per kamr e a eksteriore ad fenestr aperied. Mi kaptav vis de figuri hastant, e po moment vok de Holmes da interiore, kel asekurav mi, ke it esav alarm fals. Glisante per multitet de homi klamant mi truvav via a angul de strad, e po des minuti mi gaudiav mi truvar bras de mie amik in mie bras, e apoandar da sken de tumultu. Il ambulav velose e in silensi durantu kelk minuti usk ke noi turnav noi in un eks stradi trankuil, kel dukav a Via Edgeware.

“Vo fasiav it bene, Doktor,” il observav.
“Nokos potesav avar esed plu bon. It es totale bon.”

“Vo av fotografad?”

“Mi konos, keloke it es.”

“E kuale vo konoseskav it?”

“Ila monstrav a mi, tale kuale mi dikav a vo, ke ila fasiero it.”

“Mi es ankor in obskuritet.”

“Skandal in Bohemia” (parti 28)

“Il es mortik,” kelk voki klamav.

“No, no, es vit in il!” otr klamav. “Ma il esero mortik ante ke on potes prendar il a hospital.”

“Il es garson brav, ” sert femin dikav. “Ili averio bors e hormetret de ist siniora, if il no averio sukursed. Ili esav grup de banditi, et multe rud. A! Il respir sitempe.”

“Il no potes yasiar su strad. Eske noi potes portar il in dom, siniora?”

“Serte. Portate il in salon. Es divan komfortos teloke. Ist via, if it plis!”

Lente e solemne il esav ported in Briony Lodge e posed in kamr prinsipal, durante ke mi spektav ankor prosedi da mie plas visinu fenestr. Lampi avav esed fulmined, ma fenestr-drapi no avav esed tired, tale ke mi potesav visar Holmes, kuande il posav se su divan. Mi no konos, eske il esav sised per skrupl in el moment pro rol, kel il ludav, ma mi konos, ke mi nokuande sentiav mi plu pudik di mi in mie vit, ka kuande mi visav femin bel, kontr kel mi konspirav, u gras e benevolentitet, mediu keli ila kurav vir lesed. E ye it eserio tradit leplu negr a Holmes, if mi tirerio mi retro da rol, ko kel il avav konfided mi. Mi asierav mie kord, e prendav fumbaston. Fakte, mi pensav, noi no les ila. Noi sole preveni ila, ke ila no les otr person.

“Skandal in Bohemia” (parti 27)

Holmes hastav in mediad de multitet de homi a protektar siniora; ma yuste nemediate po ke il avav atined ila, il eksklamav e kadav a suol, ko sanguin fluant libre a inferiore su sie fas.

Kuande il kadav, gardisti kursav a un direksion e domani a otr, durante ke grup de homi vested plu bene, keli avav spekted kombat sine partisipasion in it, pusav unotr a sukursar siniora e kurar vir lesed. Irene Adler, kuale mi komensero nomar ila, avav hasted a superiore su skal; ma ila standav ad somit ko sue tali superb refleksant su kontr lumi de hal, spektante retro a strad.

“Eske sinior kompasionabl es multe lesed?” ila interogav.

“Skandal in Bohemia” (parti 26)

“Ma it av dufoa esed rapined.”

“Pshau! Ili no konosav kuale shershar.”

“Ma kuale vo shershero?”

“Mi no shershero.”

“Ergo kekos?”

“Mi lasero ila monstrar a mi.”

“Ma ila refusero.”

“Ila no potesero. Ma mi audi rul-son de roti. It es sie karos. Sitempe efektua mie komandi multe presise.”

Kuande il parlav, brili de  flank-lumi de karos veniav da kurv de alé. It esav landau minim e agil, kel adproksimav se rulante, un eks viri inert ad angul hastav a anteriore a aperiar porta ko esper ganiar kupr-monet, ma esav ulne depused per otr inert, kel avav hasted a anteriore ko el sem intension. Kuerel feros komenseskav, kel esav pluifiked per du gardisti, keli prendav flanki ko un eks domani, e per tonsator-molinist, kel esav eguale ardoros ad otr flank. Bat esav fasied, e nemediate siniora, kela avav pasued da sue karos, esav in sentr de nod minim de viri rubeskavant e kombatant, keli batav unotr ferose ko lor puni e bastoni.