Di “Skandal in Bohemia”

Uff, mi av kompletifiked tradukasion integr de “Skandal in Bohemia”. It esav plu long ka mi avav suposed. Sitempe sole un afer rest – mi kolektero omni parti, verifikero tekst ankorfoa e preparero omnikos in kualitet de PDF. Mi skribero di elkos posteriore.

Advertisements

“Skandal in Bohemia” (parti 35, ultim)

“Kual femin — o, kual femin!” Reg de Bohemia klamav,  kuande noi omni tri avav lekted ist letr. “Eske mi no dikav a vo kuale rapid e resolut ila esav?  Eske ila no eserio rega admirabl? Eske it no es afer regretand ke ila no esav su mie nivel?”

“Da elkos, ke mi av vised di siniora, ila verase sembl esar su nivel multe diferant  ka vostr Mayestet,” Holmes dikav frigide. “Mi preg pardon, ke mi no potesav adportar afer de vostr Mayestet a konklud plu suksesik.”

“Totale kontre, mie sinior kar,” Reg klamav, “nokos potesav esar plu suksesik.  Mi konos ke sie parol es neviolabl. Fotografad es sitempe tale sekur kuale if it eserio in fok.”

“Mi es yukund audiante, ke vostr Mayestet dik tale.”

“Mi av debt imens a vo. If it plis, dika a mi, kemaniere mi potes rekompensar it a vo. Ist anel …”  Il deglisav anel smaragdik serpentik da sue digit e tenav it su sue manu.

“Vostr Mayestet av sertkos ko valut ipse plu alt pro mi,” Holmes dikav.

“Vo deb sole dikar it.”

“Ist fotografad!”

Reg spektav il ko surpris. “Fotografad de Irene!” il klamav. “Serte, if vo desir it.”

“Mi mersi vostr Mayestet. Ergo es nokos plu a esar fasied in ist afer. Mi av estim desirar a vo matin multe bon.”

Il salutav mediu mov de sue kap, e, apo-rotante se sine observar manu, kel Reg avav ekstended a il, il apoandav in mie sosietet a sue kamri. E ekse tale skandal grand menasav afektar regnia de Bohemia, e tale desini leplu bon de Sinior Sherlock Holmes esav viktoried per esprit de femin. Il avav kustom mokar esprit de femini, ma mi no av audied il fasiar it po el afer.

E sempre kuande il parl di Irene Adler, u refer di sie fotografad, it es sempre sub titul estimed de FEMIN.

“Skandal in Bohemia” (parti 34)

“MIE SINIOR SHERLOCK HOLMES KAR,

Vo verase fasiav it bene. Vo surprisav mi komplete. Usk moment po alarm de fok,  mi no avav suspekt. Ma posteriore, kuande mi truvav kuale mi avav tradited mi aut, mi komensav pensar. Mi avav esed prekauted kontr vo ante mensi. On avav diked a mi, ke if Reg userio agent it eserio serte vo. E votr adres avav esed doned a mi. Ye, ko ist omnikos, vo lasav mi montrar, kekos vo voluav konosar. Ipse po ke mi deveniav miskonfidik, mi truvav istkos nefasil a pensar male di tal kleran kar, ansian e afabl. Ma, vo konos, mi aut esav eksersed in kualitet de aktora. Kostum maskulik es nokos nov a mi. Mi frekuente prend profit de libritet, kel it don. Mi ekspediav John, fiakrero, a spektar vo, kursav a superiore su skal, sumetav mie ambul-vesti,  kuale mi nom ili, e veniav a inferiore yuste kuande vo partav.

Bene, mi sekuav vo a votr porta, e tale asekurav mi, ke mi esav vere but de interes a Sinior Sherlock Holmes selebr. Posteriore mi, plu volontare neprudente, desirav a vo noktu bon, e vehiklav a Temple a visar mie marito.

Noi omni du pensav, ke remedi leplu bon esav fug, kuande noi es persekued per adverser tante formidabl; ergo vo truvero nid vaku kuande vo veniero posidiurne. Konsernantu fotografad,  votr klient potes esar trankil. Mi am e mi es amed per vir plu bon ka il.  Reg potes fasiar omnikos sine impedi da person, kel il av vulnered kruele.  Mi ten it sole a gardar mi aut sekure, e a preservar arm, kel sempre gardero mi kontr omni pasui, keli il poteserio fasiar in futur. Mi las fotografad, kel il poteserio voluar posesar; e mi rest, Sinior Sherlock Holmes kar,

Multe verase votr,
“IRENE NORTON, née ADLER.” 

“Skandal in Bohemia” (parti 33)

Mi dormav ad Baker Street in el noktu, e noi esav okuped in nostr pan baked e kaf matine kuande Reg de Bohemia hastav in kamr.

“Vo av it verase!” il klamav, sisante Sherlock Holmes ad omni du epoli e spektante avide in sie fas.

“No ankor.”

“Ma vo av esperi?”

“Mi av esperi.”

“Ergo, venia. Mi es totale nepasient a andar.”

“Noi deb avar fiakr.”

“No, mie fiakr atend.”

“Ergo elkos simplifikero aferi.” Noi desendav e partav ankorfoa a Briony Lodge.

“Irene Adler es marited,” Holmes observav.

“Marited! Kuande?”

“Presidiurne.”

“Ma a ki?”

“A advokat anglian nomed Norton.”

“Ma ila no poteserio amar il.”

“Mi es in esperi, ke ila am il.”

“E kekause in esperi?”

“Kause it depuserio da vostr Mayestet timor integr de molest futur.  If siniora am sue marito, ila no am vostr Mayestet. If ila no am vostr Mayestet, es noun reson kekause ila deberio miksar se in plan de vostr Mayestet.”

“It es ver. E obstine — Bene! Mi desir, ke ila avav esed ad mie stasion propr! Kuale bon rega ila averio esed!”  Il mergav in silensi atmosferik, kel no esav sesed usk ke noi proksimeskav a Alé Serpentinik.

Porta de Briony Lodge esav aperied, e femin ansian standav su gradi.  Ila spektav noi ko okul sarkasmik kuande noi depasuav da fiakr.

“Sinior Sherlock Holmes, mi kred?” ila dikav.

“Mi es Sinior Holmes,” mie kompan respondav, spektante ila ko spekt interogant e plu volontare surprised.

“Verase! Mie Siniora dikav a mi ke vo veniero probable.  Ila departav simatine ko sue marito mediu tren in hor 5:15 da Charing Cross a Kontinent.”

“Kekos!” Sherlock Holmes titubav a retro, blank in aflikt e surpris.
“Vo dik ke ila av parted da Anglia?”

“E nokuande returnero.”

“E paperi?” Reg interogav rauke. “Omnikos es perded.”

“Noi visero.” Il pusav visinu serva e hastav in salon,  sekued per Reg e mi aut. Mobili esav disiped sirka el lok in omni direksion,  ko planki demonted e kesti aperied, kuale if siniora avav shershed ili haste ante sue eks-glis.  Holmes hastav a klok-tirator, ruptav a retro klos-plank glisant minim, e, plonjante sue manu a interiore,  ekstirav fotografad e letr. Fotografad presentav Irene Adler aut in rob vesprik, letr esav superskribed a “Sherlock Holmes, Esq. A esar lased usk visit.”  Mie amik aperiav it ruptante e  noi omni tri lektav it yunkte. It avav dat de medinoktu anterior e aspektav temaniere: