Blog nov in Ipernity

Ekse blog nov in Idiom Neutral!

http://www.ipernity.com/blog/79634/215255

Voi truvero it in Ipernity, it es ya blog ters in ist idiom multe bel.

Advertisements

“Vesti nov de imperator” (per H.Ch.Andersen) fabl integr

Ante mult anui vivav sert imperator, kel tante amav vesti bel e nov, ke il spendav sue mon integr, sole a esar sempre bele dekored. Il kurav ni sue soldati ni teatr e venad, sole eksepte ke ili donav il okasion a monstrar sue vesti nov. Pro omni hor de diurn il avav surtut separik e kuale di omni otr reg on ordinare dik: “Il es in salon de konsilieri”, on siloke sempre dikav: “Imperator es in vest-salon”. In urb grand, in kel il habitav, it esav multe gaudios; omnidiurne a teloke  mult foreni veniav. In sert diurn veniav et du fraudatori, keli dikav, ke ili es teksatori e teks drap leplu bel, kel on sole potes imaginar; ke no sole kolori e deliniadi de ist drap es ekstrordinare bel, ma vesti, keli on prepar eks ist drap, av kualitet miraklos, ke a omnihom, kel no konven pro sue ofis o es tro stupid, ili rest nevisabl. “Isti es vesti ekselent!”  imperator pensav; “avante tal surtut mi poteserio konosar, ki in mie regnia no konven pro ofis, kel il av; mi poteserio distinguar sapienti da stupidi! Si, drap deb esar nemediate teksed pro mi!” E il donav a omni du fraudatori sum grand de mon anteriore, a fini ke ili komens sue labor. Ili metav du teksmashini, fasiav grimasi kuale if ili laborav, ma ili avav nokos su teksmashini. Ye in demandi ili esav multe ferv e demandav set leplu delikat e aur leplu bon. Ili metav istkos in sue vestsaki propr e laborav su teksmashini vaku, e ipse usk noktu profund. “Mi volu konosar, kuant drap ili av ya prepared!”  imperator pensav,  ma il esav kapted per kelkun timor a pensad, ke tel, kel es stupid o no bene konven pro sue ofis, no potes visar drap. Negligante ke il esav konvinsied, ke il no av nesesitet timar kausu se aut, ye il preferav anteriore mitar otr person a visar, kuale afer stand. Omni homi in urb integr konosav, kual fortitet miraklos drap av e omnihom ko nepasientitet ya voluav visar, kuale stupid es sie visin. “Mi mitero a teksatori mie ministr ansian honest!”  imperator pensav, “il visero leplu bene, kuale drap aspekt, kause il es hom sapient e nohom konven plu bene pro sue ofis ka il!” Tale ministr ansian bonkordik andav in salon, in kel omni du fraudatori sedav ante teksmashini vaku e laborav. “O Deo, sukursa mi!” ministr ansian pensav aperiante large okuli, “mi potes visar nokos!” Ma il no dikav telkos. Omni du fraudatori pregav il veniar plu proksime e interogav, eske it no es deliniad bel e kolori multe bel. A istkos ili monstrav teksmashini vaku e ministr nefelis usav omni forti a aperiar bene okuli, ma il potesav visar nokos, kause nokos esav la. “O mie Deo!” il pensav, “eske mi es stupid? Mi nokuande suposav it e nohom potes konosar it! Eske mi no konven pro mie ofis? No, mi totale no potes narar, ke mi no vis teksad!” “Vo dik nokos!” un eks teksatori notav. “O, it es ekselent, multe sharmos!” ministr ansian dikav e spektav per sue pinser. “Ist deliniad e ist kolori!  Si, mi raportero a imperator, ke it multe plis a mi!” “It es multe agreabl a noi” omni du teksatori dikav e nomav kolori e eksplikav deliniad ekstrordinar. Ministr ansian auskultav atensionose a potesar dikar it sem, kuande il returnero a imperator; e tale il fasiav. Sitempe fraudatori demandav mon plu mult, set e aur plu mult, keli ili ankor desirav pro teksad. Ili metav omnikos in sue vestsak propr, a teksmashin ipse un fil no veniav, ma ili, kuale anteriore, kontinuav laborar su teksmashini vaku. Imperator pobreve denove mitav otr ofisist bonkordik a revisar, kuale teksasion and e eske drap esero pobreve parat. It esav it sem, kuale in kasu de ministr: il spektav e spektav, ma kause ekstr teksmashin vaku nokos esav, tekause et il potesav visar nokos. “No vere, it es pies bel de drap?” fraudatori dikav e monstrav e eksplikav deliniad bel, kel totale no eksistav. “Mi serte no es stupid! sinior pensav, “ergo mi no konven pro mie ofis bon. Istkos es estran, ma a minu on no deb lasar observar it!” Tekause il laudav drap, kel il no visav e afirmav ili di sue gaudi kausu kolori bel e deliniad ekselent. “Si, it es admirabl!” il dikav a imperator. Omni homi in urb parlav sole di drap multe bel. Sitempe imperator aut voluav visar it, durante ke it es ankor su teksmashini. Ko multitet integr de homi selekted, inter keli esav et omni du ofisisti ansian e honest, keli avav esed la anteriore, il andav a fraudatori astusios, keli sitempe teksav mediu omni forti, ma sine fili. “Bene, eske istkos no es vere multe bel?” omni du ofisisti honest dikav. “Ke Vostr Ekselens Regik sole admir, kual deliniad, kual kolori!” e a istkos ili monstrav teksmashin vaku, kause ili pensav, ke otri posible vis drap. “Kekos es istkos!” pensav imperator, “mi serte vis nokos! Istkos es teribl! Eske mi es stupid? Eske mi no konven kuale imperator? Istkos eserio kos leplu teribl, kel poteserio aksidar a mi”. “O, it es multe bel”, imperator tetempe dikav sonore, “it av mie aprobasion leplu alt!” E il movav yukunde kap e spektav teksmashin vaku; il no voluav konfesar, ke il vis nokos. Omni sekuanti, keli il avav ko se, spektav e spektav, ma observav nokos plu ka omni otr; ye ili sempre repetav po imperator: “O, it serte es multe bel!” E ili konsilav a il portar ist vesti multe bel, eks ist material multe bel, primfoa durantu promenad solemn, kel esav atended. “Admirabl, multe bel, miraklos!” omni repetav po se resiproke e omni esav multe gaudios. Imperator donav a omni du fraudatori krus kavalerik e titul de teksatori arkan de kurt. Fraudatori pasav sine dorm noktu integr ante diurn de parad e ili kombustav kandeli plu mult ka desseks. Omni potesav visar, kuale okuped ili esav in preparasion de vesti nov de imperator. Ili fasiav grimasi, kuale if ili prend drap da teksmashini, kupav mediu tonsatori grand in aer, sutav mediu akui sine fili e finie ili dikav: “Sitempe vesti es parat!” Imperator aut veniav a ili ko sue kurtani leplu eminent e omni du fraudatori levav un manu a superiore, kuale if ili ten kelkkos e dikav: “Visa, ekse pantalon! Ekse frak! Ekse surtut! e.s. It es tale lejer kuale aran-ret! On poteserio pensar, ke on port nokos su korp, ma istkos es yuste kualitet leplu important!” “Si!” omni kurtani dikav, ma ili potesav visar nokos, kause nokos esav la. “Ke Vostr Eminens Regik volu sitempe demetar leplu afable vostr vesti leplu alt”  fraudatori dikav, “e noi vestero novi a Vostr Eminens Regik siloke ante miror.” Imperator demetav sue vesti e fraudatori fasiav, kuale if ili vest a il omni pies de vesti nov, keli semble esav prepared; e ili tenav il a korpflank e fasiav kuale if ili adyunkt  kelkkos – istkos esav fini de vest – e imperator turnav se e returnav ante miror. “Kuante bele ili aspekt, kuante ekselente ili es sumeted!” omni klamav, “Kual deliniad, kual kolori! It es vest de valor grand!” “Su strad on stand ko baldakin, kel on portero superioru Vostr Ekselens Regik in promenad paradik!” seremonishef raportav. “Bene, mi es in ord!” imperator dikav. “Eske it no es sumeted bene?” E ankor unfoa il turnav se ante miror, kause il voluav monstrar, ke il semble bene observ sue dekor. Kamreri, keli debav portar fini de vest, ekstirav sue manui a flur, kuale if ili lev vestfini. Ili andav e tenav manui ekstiraved in aer; ili no debav lasar observar, ke ili vis nokos. Tale imperator andav in marsh paradik sub baldakin multe bel, e omni homi su stradi e in fenestri klamav: “O siel, kuale nekomparabl es vesti nov de imperator! Kual vestfini bel il av a surtut! Kuale ekselente omnikos es sumeted!” Nohom voluav lasar observar, ke il vis nokos, kause otre il serte no konvenerio pro sue ofis u eserio terible stupid. Noun eks vesti de imperator usk sitempe avav tal sukses. “Ma il serte es totale no vested!” kelkun infant minim eksklamav subite. “O siel, audia vok de inosentitet” patr dikav; e un a otr murmurav, kekos infant avav diked. “Il es totale no vested; teloke infant minim stand, kel dik, ke il totale no es vested! Il serte totale no es vested!” finie popl integr klamav. Istkos pikav imperator, kause a il aut it ya semblav, ke popl es rekt; ma il pensav: “Sitempe nokos sukursero, on deb sole kuraje restar a sue opinion!” “Il fasiav pos ankor plu orgulos, e kamreri andav e portav vestfini, kel totale no eksistav.

Fabl ya traduked esero publiked kuale un parti

Mi av ya finied tradukasion de “Vesti nov de imperator”, kel esav skribed per Hans Christian Andersen. Sitempe mi kolektero omni partii e kuale un kompleks mi ankorfoa publikero omnikos in seksion “Teksti varios”.

“Vesti nov de imperator” (parti desduim – ultim)

“Ma il serte es totale no vested!” kelkun infant minim eksklamav subite. “O siel, audia vok de inosentitet” patr dikav; e un a otr murmurav, kekos infant avav diked. “Il es totale no vested; teloke infant minim stand, kel dik, ke il totale no es vested! Il serte totale no es vested!” finie popl integr klamav. Istkos pikav imperator, kause a il aut it ya semblav, ke popl es rekt; ma il pensav: “Sitempe nokos sukursero, on deb sole kuraje restar a sue opinion!” “Il fasiav pos ankor plu orgulos, e kamreri andav e portav vestfini, kel totale no eksistav.

“Vesti nov de imperator” (parti desunim)

“Kuante bele ili aspekt, kuante ekselente ili es sumeted!” omni klamav, “Kual deliniad, kual kolori! It es vest de valor grand!” “Su strad on stand ko baldakin, kel on portero superioru Vostr Ekselens Regik in promenad paradik!” seremonishef raportav. “Bene, mi es in ord!” imperator dikav. “Eske it no es sumeted bene?” E ankor unfoa il turnav se ante miror, kause il voluav monstrar, ke il semble bene observ sue dekor. Kamreri, keli debav portar fini de vest, ekstirav sue manui a flur, kuale if ili lev vestfini. Ili andav e tenav manui ekstiraved in aer; ili no debav lasar observar, ke ili vis nokos. Tale imperator andav in marsh paradik sub baldakin multe bel, e omni homi su stradi e in fenestri klamav: “O siel, kuale nekomparabl es vesti nov de imperator! Kual vestfini bel il av a surtut! Kuale ekselente omnikos es sumeted!” Nohom voluav lasar observar, ke il vis nokos, kause otre il serte no konvenerio pro sue ofis u eserio terible stupid. Noun eks vesti de imperator usk sitempe avav tal sukses.

“Vesti nov de imperator” (parti desim)

Fraudatori pasav sine dorm noktu integr ante diurn de parad e ili kombustav kandeli plu mult ka dekseks. Omni potesav visar, kuale okuped ili esav in preparasion de vesti nov de imperator. Ili fasiav grimas, kuale if ili prend drap da teksmashini, kupav mediu tonsatori grand in aer, sutav mediu akui sine fili e finie ili dikav: “Sitempe vesti es parat!”
Imperator aut veniav a ili ko sue kurtani leplu eminent e omni du fraudatori levav un manu a superiore, kuale if ili ten kelkkos e dikav: “Visa, ekse pantalon! Ekse frak! Ekse surtut! e.s. It es tale lejer kuale aran-ret! On poteserio pensar, ke on port nokos su korp, ma istkos es yuste kualitet leplu important!” “Si!” omni kurtani dikav, ma ili potesav visar nokos, kause nokos esav la. “Ke Vostr Eminens Regik volu sitempe demetar leplu afable vostr vesti leplu alt, dikav fraudatori, e noi vestero novi a Vostr Eminens Regik siloke ante miror.” Imperatori demetav sue vesti e fraudatori fasiav, kuale if ili vest a il omni pies de vesti nov, keli semble esav prepared; e ili tenav il a korpflank e fasiav kuale if ili adyunkt  kelkkos – istkos esav fini de vest – e imperator turnav se e returnav ante miror.

Gidlibret de konversasion (parti 5)

Kual tempest it esero sidiurne?  What weather will it be today?
Mi pens, ke it esero frigid.  I think it will be cold.
It pluvav presidiurne da matin usk vespr.  It was raining yesterday from the morning until evening.
Eske it nevero posidiurne?  Will it snow tomorrow?
Sitempe tempest es bel.  Now the weather is fine.
Mi audiav, ke it esero multe kalid posidiurne.  I heard it would be very warm tomorrow.
Kual es tempest-prognos pro ist seman?  What is the weather forecast for this week?
Kuande it pluvi, on rest in dom.  When it rains one stays at home.
In diurn solos mi am promenar.  On a sunny day I like to go for a walk.
Noi andero a kampestrad ist soldi.  We will go to countryside this Sunday.

Atension: parol anglik “tempest” es “uragan” in Idiom Neutral.

“Vesti nov de imperator” (parti novim)

Sitempe imperator aut voluav visar it, durante ke it es ankor su teksmashini. Ko multitet integr de homi selekted, inter keli esav et omni du ofisisti ansian e honest, keli avav esed la anteriore, il andav a fraudatori astusios, keli sitempe teksav mediu omni forti, ma sine fili. “Bene, eske istkos no es vere multe bel?” omni du ofisisti honest dikav. “Ke Vostr Ekselens Regik sole admir, kual deliniad, kual kolori!” e a istkos ili monstrav teksmashin vaku, kause ili pensav, ke otri posible vis drap. “Kekos es istkos!” pensav imperator, “mi serte vis nokos! Istkos es teribl! Eske mi es stupid? Eske mi no konven kuale imperator? Istkos eserio kos leplu teribl, kel poteserio aksidar a mi. O, it es multe bel”, imperator tetempe dikav sonore, “it av mie aprobasion leplu alt!” E il movav yukunde kap e spektav teksmashin vaku; il no voluav konfesar, ke il vis nokos. Omni sekuanti, keli il avav ko se, spektav e spektav, ma observav nokos plu ka omni otr; ye ili sempre repetav po imperator: “O, it serte es multe bel!” E ili konsilav a il portar ist vesti multe bel, eks ist material multe bel, primfoa durantu parad solemn, kel esav atended. “Admirabl, multe bel, miraklos!” omni repetav po se resiproke e omni esav multe gaudios. Imperator donav a omni du fraudatori krus kavalerik e titul de teksatori arkan de kurt.

Blog nov in Idiom Neutral!

Ekse informasion multe bon:
Blog nov in Idiom Neutral av yuste esed komensed.
A lektar tel blog, visita adres sekuant:

http://linguneutral.wordpress.com/

Sitempe noi av du blogi in Idiom Neutral,
it es komens nov pro ist lingu ekselent.
Idiom Neutral potes sitempe forteskar!

Gidlibret de konversasion (parti 4)

Mi av famel.  I am hungry.
Mi av siti.  I am thirsty.
Eske vo ya edav?  Did you already eat?
Eske vo edav matin-repast?  Did you have breakfast?
Eske it es temp a dinear?  Is it time to have dinner?
A kel hor vo edero supe?  What time will you have supper?
Mi es vegetarian, mi no ed karn.  I am vegetarian, I do not eat meat.
Andam sidiurne a restaureri.  Let’s go to a restaurant today.
Eske vo volu nemulte vin?  Would you like some wine?
No, mi prefer bir.  No, I prefer beer.